זכויות עובדים

זכויות עובדים בישראל

משרד התעשייה והמסחר, איגד בחוק זכויות בסיסיות המגיעות לכל עובד אשר הוא שכיר במדינת ישראל, ומחייבות את המעסיק.

באתר זה נביא סקירה מקיפה בנושא זכויות עובדים בישראל. הזכויות הן כזכות יסוד. העובד זכאי להן ואינו יכול לוותר עליהן מיוזמתו. המעסיק מחויב לממש אותן כלשון החוק והסכמי ההתקשרות עם העובד ללא תניות מקדימות ומגבילות את העובד וזכויותיו.

משרד התעשייה והמסחר אחראי על אכיפת חוקי העבודה. האכיפה מתבצעת באמצעות חוקרים של המשרד שהוסמכו לבצע חקירות כנגד מעסיקים המפרים את חוקי העבודה.

מעסיק שנמצא אשם יוטלו עליו קנסות מנהליים. במקרים של הפרות חמורות יוגשו כתבי אישום פליליים על ידי תובעים של המשרד.

כאשר חלק מזכויות אלה אינן ניתנות לוויתור, גם על ידי המועסק עצמו, על ידי חתימת חוזה מול המעסיק. האחראים לאכיפת החוקים לזכויות העובדים הם אגף אכיפת חוקי העבודה.


שכר מינימום לעובדים

התנאים לקבלת שכר מינימום הם היות העובד בוגר ובן 18 שנים לפחות, והיותו מועסק במשרה מלאה כנהוג במקום עבודתו, אך לא מעל 186 שעות.

שכר המינימום אשר נקבע בחוק נכון להיום עומד על סכום של 4,300 ₪ לחודש או 23.12 ₪ לשעה, לנערים עד גיל 16 השכר הוא 17.40 ₪ לשעה. לנערים עד גיל 18 נקבע שכר מינימום לשעה בשיעור 20.63 ₪.

מי שמעסיק עובדים עם מוגבלות כלשהי, רשאי לשלם פחות משכר המינימום שנקבע בחוק, בתנאי שקיבל על כך אישור מיוחד מטעם משרד התעשייה והמסחר. המעסיק מחויב להעמיד במקום בולט וגלוי לעובדים מודעה בגין גובה שכר המינימום.


דמי נסיעה

עובד אשר זקוק לתחבורה ציבורית למעלה משלש תחנות, זכאי לקבלת דמי נסיעות מידי המעסיק.

החל מחודש ינואר 2012, ההשתתפות המרבית של המעסיק בדמי הנסיעה עומדת כיום על 25.20 ₪ ליום עבודה, ומחיר זה יקבע על פי מספר הנסיעות להן יזדקק העובד בכדי להגיע למקום עבודתו, על פי תעריף מוזל בנסיעה בתחבורה הציבורית.

עובד אשר מוסע על ידי המעסיק למקום עבודתו, לא זכאי לדמי נסיעה, ועובד אשר החסיר יום עבודה לא יקבל דמי נסיעה עבור אותו יום.


הפסקות

במהלך יום עבודה של שמונה שעות לפחות, זכאי העובד למנוחה להפסקה ולארוחה של ¾ שעה לפחות, ובערבי חג, להפסקה של חצי שעה.

במהלך ההפסקה רשאי העובד לעזוב את מקום עבודתו, אלא אם כן נדרש אחרת על ידי המעסיק, ונוכחותו נדרשת בזמן ההפסקה.

ההפסקה לא נכללת כשעת עבודה, אלא אם כן נדרש העובד להישאר במקום עבודתו בזמן ההפסקה.

הפסקות קצרות, ללקיחת אוויר וחשיבה, נחשבות כחלק מהעבודה, והמעסיק אינו רשאי להפחית משכר העובד בעקבותיהן. עובד רשאי להפסקות תפילה בהתאם לאמונתו.


הסכם עבודה

מעסיק חייב למסור לעובד ולא יאוחר מ 30 יום מיום תחילת עבודתו, הודעה בכתב, המפרטת את תנאי העסקה. הודעה זו תכלול את תאריך תחילת עבודתו, תפרט אם משך העסקתו קצוב, ולאיזו תקופה.

ההודעה תפרט את עיסוקו העיקרי של העובד, תאור התפקיד, שמו של הממונה הישיר אליו יוכל לפנות בשאלות, פירוט אודות שכרו, ימי העבודה, משך יום העבודה והשבוע, ימי מנוחה, ותשלומים סוציאליים אם אותן הוא מקבל, על פרטיהם.


מועד תשלום שכר עבודה

מעסיק מחויב בתשלום שכר העובד על בסיס חודשי, בתום החודש עבורו משתלם שכרו של העובד, ולא יאוחר מהתשיעי לחודש שלאחריו, תשלום לאחר היום התשיעי יזכה את העובד בפיצויים עבור הלנת שכר.

במידה והעובד מועסק על בסיס יומי, שעתי או על בסיס עבודה קבלנית, ישולם בתום מחצית החודש בו עבד, ולא יאוחר מהתשיעי לחודש שלאחריו, אלא אם כן הוסכם אחרת בהסכם שנחתם מראש.

עובדים שעות נוספות?

עובד זכאי לתשלום עבור שעות נוספות כאשר וולאחר שעבד במועדים החורגים מעבר לתחום העבודה הקבוע בחוק.

תחום העבודה מוגדר במקומות בהם עובדים שישה ימים בשבוע, עד לשמונה שעות, בימים בהם עובדים חמישה ימים בשבוע, עד לתשע שעות, בעבודה בה עובדים לפחות שעתיים ביום עבודת לילה, עד לשבע שעות. ובכלל, שבוע עבודה כתחום עבודה לא יעלה על 43 שעות, וכל שעה מעבר לשעות עבודה אלו מחויבת בתשלום שעות נוספות.


דמי הבראה

כל עובדת ועובד אשר עבדו במקום עבודתם למעלה משנה אחת שלמה, זכאים לקבל דמי הבראה מהמעסיק.

דמי ההבראה עומדים כיום על סכום של 374 ₪ ליום, כאשר בשנה הראשונה מקבל העובד עבור חמישה ימי הבראה, שישה ימים עבור השנה השנייה והשלישית, ושבעה ימים עבור השנה הרביעית עד העשירית.

כפי שהוזכר, חובת האכיפה של החוקים המגנים על זכויות העובד מוטלת על אגף אכיפת חוקי העבודה של משרד התעשייה והמסחר.

אם אתם חשים שנעשה לכם עוול על ידי מעסיקכם, וכי ישנה הפרה של חוקי זכויות העובד על ידו, עליכם לפנות לממונה המחוזי במינהל האכיפה על פי מקום מגוריכם, ולציין את פרטיכם האישיים, פרטי המעסיק, והסבר קצר אודות התלונה בגינה הנכם פונים למשרד.

זכויות לאתר : 
http://www.workrights.co.il/